Odmena

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“). V zmysle §1 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§2 ods. 2 Vyhlášky):

 • Podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci – Hodinová odmena
 • Paušálnou sumou – Paušálna odmena
 • Podielom na hodnote veci – Podielová odmena
 • Tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

V zmysle §2 odsek 3 Vyhlášky spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.

Pod právnymi úkonmi možno rozumieť:

 • Prevzatie a príprava právneho zastúpenia, alebo obhajoby vrátane právnej porady s klientom
 • Rokovanie s protistranou sporu
 • Ďalšia porada, alebo rokovanie s klientom
 • Písomné podanie na súd, alebo iný orgán vo veci samej
 • Účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznamovaní sa s výsledkami vyšetrovania, pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmiery
 • Vypracovanie právneho rozboru vo veci
 • Návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona
 • Vypracovanie listiny o právnom úkone, alebo jej podstatné prepracovanie